Algemene voorwaarden

B2C:

Consumenten voorwaarden webshop: BLUEPOWERSHOP
Algemene Voorwaarden van BLUEPOWERSHOP, gevestigd te Schoonhoven.
Versie geldig vanaf 2 oktober 2009

Artikel 1. Algemeen
1.Onder 'BLUEPOWERSHOP' wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan:
BLUEPOWERSHOP
KvK nummer : 29039342
BTW nummer: NL003124411B01
Goudstraat 12
2872 ZS SCHOONHOVEN
BLUEPOWERSHOP is onderdeel van Neho Speciaal Techniek B.V.
1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met
BLUEPOWERSHOP voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.3 Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing,
indien BLUEPOWERSHOP voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te
schakelen.
1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of
bedingen van derden niet door BLUEPOWERSHOP erkend.
1.5 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden
bevatten, prevaleert de Overeenkomst.
1.6 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige
bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in
te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de
oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door
BLUEPOWERSHOP.
2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden BLUEPOWERSHOP eerst na
schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door BLUEPOWERSHOP of een door
BLUEPOWERSHOP verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het
aanbod.
2.3 Indien niet binnen 14 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze
schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn BLUEPOWERSHOP en afnemer hieraan gebonden.
2.4 Aanbiedingen van BLUEPOWERSHOP gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
2.5 BLUEPOWERSHOP kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had
behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
verschrijving bevatte.
2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk
overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging
3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, inclusief omzetbelasting
(BTW).
3.2 BLUEPOWERSHOP garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de
overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke
regelingen en/of bepalingen.
3.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de
consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de
prijsverhoging ingaat.

Artikel 4. Aflevering
4.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. Voor het
verzenden van bestelde zaken kan BLUEPOWERSHOP verzendkosten in rekening brengen. De
levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij BLUEPOWERSHOP bekende postadres, niet
zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres
bevindt.
4.2 De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de
afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.
4.3 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of
instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en
risico van de afnemer.
4.4 Aan de leveringsplicht van BLUEPOWERSHOP zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan
zodra de door BLUEPOWERSHOP geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij
bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot
volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.
4.5 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede
het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de
afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging
van de zaak inroept.

Artikel 5. Levertijd
5.1 Een door BLUEPOWERSHOP opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn.
De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens en betalingen in het bezit van
BLUEPOWERSHOP zijn, waarna BLUEPOWERSHOP de levering zo spoedig mogelijk zal
verzorgen en zal trachten om uiterlijk binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden.
5.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal BLUEPOWERSHOP (opdrachtnemer)
bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet
mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere
redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan
ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en
heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Artikel 6. Ontbinding
6.1 Onverminderd de rechten van BLUEPOWERSHOP op basis van de wet is
BLUEPOWERSHOP gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring
aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht
op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan
BLUEPOWERSHOP omstandigheden ter kennis komen die BLUEPOWERSHOP goede grond
geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien
BLUEPOWERSHOP bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor
de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval
van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance
van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van
de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.
6.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan
BLUEPOWERSHOP zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen,
welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate
bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan
worden gevergd, is BLUEPOWERSHOP bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
6.3 De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij
BLUEPOWERSHOP, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5
BW, binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden,
tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde
zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan
BLUEPOWERSHOP heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens
over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering melding te
maken bij BLUEPOWERSHOP. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig
(uiterlijk 14 dagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van
postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de
afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief
accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de
afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op
ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt
BLUEPOWERSHOP na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de
koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de complete
retourzending, het volledige aankoopbedrag, inclusief leveringskosten (met uitzondering van
eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door
ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.
6.4 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de
geleverde zaken ( m.u.v. speciaal voor u bestelde artikelen) en zal in geen geval betrekking hebben
op diensten, zoals reparaties. Op laatst genoemde diensten, waarbij BLUEPOWERSHOP slechts als
tussenpersoon optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde onderaannemer van
toepassing zijn.

Artikel 7. Overmacht
7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen, alle omstandigheden, waarop BLUEPOWERSHOP geen invloed heeft en die de levering
van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking
bij BLUEPOWERSHOP en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de
elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde
technologie.
7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming verhindert, intreedt nadat BLUEPOWERSHOP de verbintenis had moeten nakomen.
7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door
BLUEPOWERSHOP niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de
overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding
bestaat.
7.4 Indien BLUEPOWERSHOP bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij
gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer
gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als
het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 8. Garantie
8.1 Voor consumenten geldt een garantietermijn van 5 jaar vanaf de datum van aankoop accu's en BPS Solar panelen
uitgezonderd, hiervoor geldt een termijn van 2 of 3 jaar. BLUEPOWERSHOP biedt geen uitgebreidere
garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder
evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te
tasten.
8.2 BLUEPOWERSHOP is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van
de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het
gebruik of de toepassing van de zaken.
8.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien
blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer
(alvorens over te gaan tot terugzending aan BLUEPOWERSHOP deze gebreken onmiddellijk
schriftelijk te melden aan BLUEPOWERSHOP. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde
goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan BLUEPOWERSHOP
schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele
verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend.
Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke,
bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en
terugzending geheel vervallen.
8.4 Indien klachten van de afnemer door BLUEPOWERSHOP gegrond worden bevonden, zal
BLUEPOWERSHOP naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer
een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de
aansprakelijkheid van BLUEPOWERSHOP en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds
beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van
BLUEPOWERSHOP voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen
aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of
gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
8.5 BLUEPOWERSHOP is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk
te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
8.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens BLUEPOWERSHOP in
gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden
heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn
blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van
BLUEPOWERSHOP en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de
ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft
gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Artikel 9. Betaling
9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling via de webwinkel middels iDeal, Mister
Cash of Sofortbanking plaats te vinden. Betaling in termijnen is niet mogelijk.
9.2 Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim en
vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de
wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand
voor een hele maand wordt gerekend.
9.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe,
zijn de vorderingen van BLUEPOWERSHOP en de verplichtingen van de afnemer jegens
BLUEPOWERSHOP onmiddellijk opeisbaar.
9.4 Indien BLUEPOWERSHOP haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer
een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten
verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro.
9.5 Indien BLUEPOWERSHOP kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 Het eigendom van alle door BLUEPOWERSHOP aan de afnemer verkochte en geleverde
zaken blijft bij BLUEPOWERSHOP zolang de afnemer de vorderingen van BLUEPOWERSHOP
uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft
voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of
gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van
BLUEPOWERSHOP wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet
heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander
zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
10.2 De door BLUEPOWERSHOP geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen
mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als
betaalmiddel worden gebruikt.
10.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden
noch op enige andere wijze te bezwaren.
10.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan
BLUEPOWERSHOP of een door BLUEPOWERSHOP aan te stellen derde om, in alle gevallen
waarin BLUEPOWERSHOP haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden
waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht BLUEPOWERSHOP zo snel
als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
10.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en
verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis
van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan BLUEPOWERSHOP.

Artikel 11. Privacy
11.1 BLUEPOWERSHOP respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de
enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven.
Deze informatie wordt door BLUEPOWERSHOP niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op
een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
11.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van
BLUEPOWERSHOP kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze
informatie kan binnen BLUEPOWERSHOP (en al haar dochterondernemingen en merken) worden
gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken.
Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van
informatie over het productportfolio van BLUEPOWERSHOP. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk
toestemming voor. BLUEPOWERSHOP is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere
gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die
informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen
iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van BLUEPOWERSHOP, andere
gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of
daaraan schade toebrengt. BLUEPOWERSHOP is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te
geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.
11.3 BLUEPOWERSHOP verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers
teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte
type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online
bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor BLUEPOWERSHOP geen onevenredige
inspanning of kosten vergt.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten
12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige
auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot
de door BLUEPOWERSHOP geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten,
octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij BLUEPOWERSHOP en/of haar
leveranciers.
12.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren
met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de
overeenkomst kennis nemen.

Artikel 13. Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van BLUEPOWERSHOP is uitsluitend het Nederlands
recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14. Geschillen
14.De afnemer kan voor vragen en/of klachten mailen naar BLUEPOWERSHOP op e-mail adres:
info@bluepowershop.nl of een brief sturen naar:
BLUEPOWERSHOP
Goudstraat 12
2872 ZS Schoonhoven.
Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is
wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertraginsduur.
14.2 De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke
geschillencommissie. Dit kan zijn de geschillencommissie Thuiswinkel of een andere
gelijkwaardige geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor
te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.

Artikel 15. B2B
Het minimum bestelbedrag voor het opmaken van een BTW verlegd factuur bedraagt € 300,00 excl. btw.
Daarnaast is een BTW verlegd factuur alleen mogelijk na betaling van uw bestelling middels iDeal, Mister
Cash of Sofortbanking, voor bestellingen betaald met PayPal kan vanwege bijkomende transactiekosten geen btw verlegd factuur worden opgemaakt.
U ontvangt in alle gevallen een factuur waarop, indien door u verstrekt, uw btw nummer staat afgedrukt, voor uw zakelijke administratie.
Het opmaken van een BTW verlegd factuur is alleen mogelijk voor het tot stand komen van de order, u dient uw order per mail te plaatsen inclusief alle bedrijfsgegevens van de inkopende entiteit.

Voor de verdere zakelijke voorwaarden verwijzen we u naar de algemene leverings voorwaarden van Neho Speciaal Techniek BV.
Gedeponeerd  bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam nummer 29039342, onder uitdrukkelijke van de hand wijzing van de toepasselijkheid van die van onze contractpartijen.
Van deze voorwaarden wordt u op eerste verzoek kosteloos een kopie toegezonden.